گروه های علمی

ادامه

تدوین متون منابع درسی

ادامه

احادیث کاربردی و مهارتی

ادامه
  معرفی معاونت پژوهش

معرفی معاونت پژوهش

معاونت پژوهش مرکزآموزش های کاربردی و مهارتی متشکل از یک معاونت و دو کارشناس مسئول است که متولی تشکیل کارگرو های علمی و تهیه تدوین متون و منابع درسی هستند و هرکدام نیز با دو کارشناس پیگیر فعالیت های مرتبط با گروه های علمی و متون درسی هستند.
ادامه