روش تحقیق-جلسه اول

مدرس حجت الاسلام زینتی

ویژه اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

http://mcm.ismc.ir/uploads/zinati01.mp4

روش تحقیق-جلسه اول
ویژه اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

مدرس حجت الاسلام زینتی (دانلود)

روش تحقیق-جلسه اول
ویژه اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

مدرس حجت الاسلام زینتی (دانلود)

روش تحقیق-جلسه اول
ویژه اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور

مدرس حجت الاسلام زینتی (دانلود)