آئین نامه

تدوین متون

مقدمه

نویسندگان متون درسی عناوین مهارتی مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی بايد در فرايند طراحي خرد، با نگرشي سيستمي و نظام‌مند، مجموعه‌ عناصري را كه در يادگيري دانش‌پذير مؤثر است، در نظر بگيرند، تا هدف طراحي آموزش؛ يعني فراهم كردن امكانات يادگيري، تأمين گردد.

 

فواید و اهداف

از جمله فوايد مؤثّر در طراحي و قالب‌بندي درسي عناوین مهارتی اين است كه:

1. در جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مؤثّر است.

2. وصول به هدف مورد نظر  که کاربرد دانش در مرحله عمل و رسیدن به مهارت لازم است فراهم می شود.

3. از هرج و مرج در اطلاعات متن  و تراکم مباحثنظری جلوگيري مي‌كند.

4. تمركز حواس را براي درك مفاهيم کاربردی درس ارتقا مي‌بخشد.

6. جنبه‌هاي مشترك و متضاد موضوعات شناخته مي‌شود تا در مرحله اجرایی عناصراز همدیگربازشناخته شوند.

7. برجستگي و اهميّت يك مطلب را ازنظرکاربرد و اجرایی نسبت به مطالب ديگر مشخص مي‌كند.

 

سرفصل حاضر براي تحقق اهداف مذكور نگاشته شده است و مدونان گرامي را در آگاهي از شيوه‌هاي صحيح تدوين ياري مي‌رساند.

 اميد است اساتيد محترم، با استفاده از اين مختصر به ارائه‌ي بهتر روش‌هاي تدوين بپردازند و اين كوشش، در تدوين متون، ترويج علوم، اداي تكليف و رسالت تبليغي، كارآمد و راه‌گشاي آنان قرار گيرد.

 

فصل اول

عناوین

1.       اهميت عنوان در فرآيند آموزشي

2.       چند توصيه در خصوص انتخاب عنوان

3.       راه‌كارهاي كلي براي انتخاب عنوان

4.       نام درس

5.       عنوان اصلي

6.       موارد ضروري در تعيين عنوان اصلي

7.       عنوان فرعي

 

فصل دوم

قسمت های مختلف متن درسی

1.     هدف‌هاي تربيتي و طبقه‌بندي آن

•  ارتباط حيطه‌هاي سه‌گانه

•  هدف‌هاي تربيتي در حيطه‌ي شناختي

•  اهميّت هدف‌هاي تربيتي

2.     اهداف رفتاري ورودي يا پيش نياز درس

3.     اهداف كلي

4.     هدف‌هاي رفتاري تدريس

•  ويژگي‌هاي اهداف رفتاري

•  اندازه‌گيري كيفيت اهداف رفتاري

5.     مقدمه

6.     تحليل و تعيين محتوا

7.     متن درس

8.     بند (پاراگراف)

•  نكات ضروري در خصوص ايجاد بند

•  نمونه‌ي يك پاراگراف بندي

9.     پاورقي

•  انواع پاورقي

•  روش نوشتن پاورقي‌هاي توضيحي

•  روش نوشتن پاورقي‌هاي ارجاعي

•  رعايت دو نكته در نوشتن پاورقي

فصل سوم

 

شرح و ترجمه

1.     فن ترجمه

•  گونه‌هاي ترجمه

•  ترجمه‌ي كتبي

•  شرايط و نيازهاي ترجمه

•  توجه به همه‌ي ابعاد متن مورد ترجمه

•  معادل‌يابي

•  ترجمه‌ي آزاد يا تحت‌اللفظي

•  وحدت سبك

•  ترجمه‌ي خوب كدام است

2.     شرح نويسي

•  دلايل شرح نويسي

•  اصول شرح نويسي

•  انواع شرح نويسي

فصل چهارم

اقدامات پایانی متن

1.     خلاصه نويسي

•  تعريف خلاصه‌ نويسي

•  تفاوت خلاصه نويسي با يادداشت برداري

•  كاربرد خلاصه نويسي

•  چگونه خلاصه بنويسم؟

•  مراحل خلاصه نويسي

2.     خلاصه‌ي درس

3.     توضيحات

4.     بياموزيم

5.     ارزشيابي سطوح يادگيري دانش‌پذير

•  خودآزمايي

•  هدف‌هاي ايجاد خودآزمايي

•  طرح‌ريزي سؤالات خودآزمايي  و سؤالات عيني و اصول مهم تهيه و كاربرد آنها