آئین نامه

شورای مدارس سطح یک

مقدمه:

مدرسه از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح طلاب در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعداد ها و هدایت رشته متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان براساس اهداف مصوب شورای محترم عالی اداره می شود

باتوجه به اهداف ذیل باید استعدادیابی و مهارت افزائی را نسبت به ورود یک طلبه در عرصه های مختلف حوزوی، نظام و جامعه از اهم امور قرار داد لذا، الزام شورای آموزش های کاربردی و مهارتی مدارس سطح یک در سراسر کشور  خود را منجلی می کند و ما را براآن داشت که آئین نامه ای در این خصوص به رشته تحریر نگاشته شود.

در این آیین نامه از« «شورای آموزش های کاربردی  و مهارتی مدارس علمیه » به اختصار « شورا» نام برده می شود  که در چارچوب  مواد زیر تشکیل می گردد.

 

     اهداف:

1.     ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه‌های انسانی جهت پیشرفت مستمر در مدارس علمیه جهت  صلاحیت حرفه‌ای برای کسب شایستگی احراز شغل نسبت با کارویژه روحانیت .

2.     رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفه‌ای در مدارس علمیه  .

3.     استانداردسازی فرآیندهای مرتبط با ارزیابی گواهی‌نامه‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای.

4.     انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای نسبت به کار ویژه روحانیت .

5.     بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بین نظام آموزش نظری و نظام آموزش مهارت و فناوری در مدارس علمیه.

6.     هماهنگی دستگاه‌های مختلف  حوزوی با مرکز آموزش های کاربردی ومهارتی حوزه  به منظور تهیه و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای مشاغل مرتبط با کارویژه روحانیت.

7.     تعیین معیارها و شاخص‌های بهبود کیفیت در تمام مدارس علمیه و ارزیابی صحیح جهت بهبود کیفیت امور مهارتی .

8.     تعیین دستورالعمل و راهنما برای ارزیابی نیاز طلاب مدارس  در حوزه‌های صلاحیت حرفه‌ای.